Download PDF

Copyrightverklaring De Schoolwebwinkel B.V.

Inleiding

Dit is de copyrightverklaring van De Schoolwebwinkel B.V., hierna te  noemen SWW, gevestigd aan, Huiskesdijk 2, 7274 DW Geesteren gld.

De uitgeefproducten c.q. dienstverlening van SWW bestaat uit  uiteenlopende educatieve producten met bijbehorende dienstverlening, waaronder in het bijzonder uitgaven in print en digitale uitgaven/producten/diensten (waaronder in het bijzonder maar niet  uitsluitend website(s) en App’s).

In deze copyrightverklaring zetten wij uiteen wat de juridische  status (intellectuele eigendom) is met betrekking tot door ons gepubliceerde informatie/content als ook onder welke condities onze informatie c.q. content door derden (her)gebruikt kan worden.

Rechten inhoud en vormgeving

Op de inhoud en vormgeving van onze producten rust auteursrecht en databankenrecht. Wij behouden ons uitdrukkelijk ons auteursrecht en  databankenrecht op de door ons gepubliceerde content voor. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en de door ons gepubliceerde informatie en het gebruik van de door ons gehanteerde en gepubliceerde vormgeving, op welke wijze dan ook, dient vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van SWW.

Misbruik van onze auteursrechten en/of databankenrechten wordt  juridisch vervolgd. SWW zoekt actief naar inbreuken op haar auteursrechten en databankenrechten. Hiervoor wordt samengewerkt met professionele partijen, die daartoe de benodigde expertise hebben. Indien u zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk van SWW  overneemt of openbaar maakt kunt u gehouden worden alle hierdoor geleden  schade, gemaakte kosten voor opsporing en kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Voorwaarden overnemen artikelen/content/informatie

Het is – behoudens uitdrukkelijke afspraak conform onderstaande procedure – niet toegestaan om materiaal, opgenomen in onze producten,  zonder onze toestemming te (her)gebruiken. Indien een persoon of  entiteit een artikel of een compleet artikel c.q. door ons op enigerlei wijze gepubliceerde content wenst over te nemen, dient de betreffende  persoon/entiteit vooraf toestemming te vragen en indien toestemming wordt verleend een eenmalig gebruiksrecht te kopen voor EEN NADER AF TE SPREKEN BEDRAG. Gebruiksrechten op de eventueel bijbehorende foto(s) en illustratie(s) kunnen tegen de door ons vast te stellen vergoeding per  foto/illustratie voor gebruik verworven worden.

Voorwaarde voor het verwerven van een geldig gebruiksrecht c.q. licentie(s) is dat de afspraken adequaat zijn vastgelegd c.q. bevestigd  door ons, waarbij tevens de daarvoor geldende voorwaarden door betrokken persoon/entiteit geaccepteerd zijn.

Na verwerving van het gebruiksrecht c.q. de licentie is betreffende  persoon c.q. entiteit uitsluitend gerechtigd (een deel) van het product  c.q. de informatie zoals door ons gepubliceerd, over te nemen op de  eigen website c.q. intranet c.q. nieuwsbrief etc.

De geldende procedure voor het verwerven van een gebruiksrecht c.q.  licentie is: het verzenden van een e-mailbericht met de titel van het  werk en de publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur, ter attentie van info@schoolwebwinkel.nl.
In de betreffende e-mail dient tevens vermeld te worden waarin en waarom  de betreffende persoon c.q. entiteit het door ons gepubliceerde werk  wenst op te nemen, de relevante oplage en/of – als de voorgenomen publicatie elektronisch zal zijn – het (gemiddeld) aantal bezoekers danwel gebruikers.

Op basis van de door ons ontvangen e-mail met gegevens kan – zulks  ter uitsluitende beoordeling van ons – door ons toestemming voor gebruik  worden verleend op basis van de daarvoor geldende voorwaarden.

Het framed of inline linken naar websites van ons, waarbij de content van ons opent in een vreemde omgeving, is nimmer toegestaan.

Versie

Laatst aangepast op 27 augustus 2019.

Vragen/opmerkingen

Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact op met ons: De Schoolwebwinkel B.V., Huiskesdijk 2, 7274 DW Geesteren gld –  info@schoolwebwinkel.nl