21st century skills

21st Century Skills zijn de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de huidige samenleving. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en interculturele vaardigheden hiervoor belangrijk. Stuk voor stuk vaardigheden die ervoor zorgen dat een kind zelfstandig kan functioneren in onze kennissamenleving. Deze zeven vaardigheden komen allen terug in De Schoolwebwinkel.

Samenwerken

Samenwerken is het delen en combineren van wat je weet en kan met elkaar, waardoor kennisconstructie kan plaatsvinden. Door samen te werken wordt geleerd rekening te houden met elkaar. Maar ook zal het de leerling zichzelf en de ander beter laten leren kennen. Samenwerken is voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden van belang.Ook heeft het een positief effect op het leerproces en leerrendement van leerlingen. Nu, maar zeker in de toekomst, zal er steeds intensiever een beroep gedaan worden op samenwerkingsvaardigheden van mensen. Niet alleen  fysiek maar ook op verdere afstand (zelfs internationaal) middels tal van digitale tools en toepassingen.

Samenwerken in De Schoolwebwinkel:
Samenwerken is het belangrijkste onderdeel van De Schoolwebwinkel. Tijdens de lessen werken de kinderen op diverse manieren samen. Onder andere met medeleerlingen, leerlingen van andere scholen, leraren, ouders, maar ook met leveranciers en klanten. Betrokkenheid en participatie van meerdere personen bij De Schoolwebwinkel leidt tot verschillende vormen van samenwerking en is positief voor de ontwikkeling van het kind. Zij leren vaardigheden zoals onderhandelen, taken verdelen en luisteren naar de ander. Samen delen de kinderen de verantwoordelijkheid voor de webwinkel. Ze ervaren dat ze elkaar nodig hebben om tot een goed resultaat te komen. Elk kind neemt een taak op zich, waar hij of zij goed in is en zelf graag doet. De kinderen maken gebruik van elkaars talenten en leren van en met elkaar, zodat zij samen tot een succesvolle webwinkel komen. Samen besluiten ze wat ze gaan verkopen in de webshop voor school. De productenbibliotheek leidt tot samenwerking tussen deelnemende leerlingen en leerkrachten van andere scholen. Ook bepalen leerlingen samen het goede doel waar de helft van de winst naar toe gaat. Door inzet van de social media kanalen van de eigen webshop leren de kinderen ook online samen te werken. Met De Schoolwebwinkel wordt er door de kinderen samen geld verdiend voor school en het goede doel.

Probleemoplossend vermogen

Onder probleemoplossend vermogen verstaan we de vaardigheid om cognitieve processen te gebruiken bij het oplossen van problemen waarbij de oplossing niet voor de hand ligt. Leerlingen zullen in de toekomst voor uitdagingen komen te staan die niet vanuit de standaard denkpatronen op te lossen zijn. Daarom wordt het van steeds groter belang om leerlingen vaardigheden te leren om problemen te analyseren. De vaardigheid kritisch denken stimuleert het probleemoplossend  vermogen.

Probleemoplossend vermogen in De Schoolwebwinkel:
Problemen herkennen en tot een actieplan komen om deze op te lossen is een vaardigheid waar de kinderen bij De Schoolwebwinkel met regelmaat mee geconfronteerd worden. De kinderen runnen samen de webwinkel en zullen hierbij problemen ondervinden. Denk aan onduidelijkheid in de communicatie naar buiten toe, vragen van klanten, producten die niet goed gemaakt zijn, weinig bezoekers op de site, producten die niet verkocht raken, technische onduidelijkheden. De Schoolwebwinkel ondersteunt de kinderen hierin door deze onderwerpen in de lessen aan bod te laten komen, zodat de kinderen leren hoe zij problemen kunnen herkennen en hierop in de praktijk kunnen reageren.

ICT-geletterdheid

Geletterdheid: ‘het vermogen om lezend en schrijvend te communiceren’. Bij ICT-geletterdheid komt het gebruik maken van ICT en kritisch omgaan met de ICT-middelen zoals computers, touchscreens, tablets, sociale media en interne, er bij. Het is van belang dat leerlingen leren wat de kansen maar ook de gevaren zijn van ICT. In onze maatschappij speelt ICT een steeds grotere rol en zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden. Door met leerlingen aandacht te besteden aan ICT-geletterdheid leren zij hier kritisch, bewust en vooral effectief gebruik van te maken.

ICT-geletterdheid in De Schoolwebwinkel:
De Schoolwebwinkel is gericht op online; het maken en beheren van de webshop gebeurt online, de lesstof en opdrachten zijn online. Kinderen werken vanaf pc’s, touchscreens, laptops en/of tablets. De lesstof gaat in op de kansen en de gevaren van ICT. Verder maken de kinderen kennis met html en ook met diverse nieuwe mogelijkheden op het gebied van ICT. Zo leren de kinderen onder andere hoe zij een goede website kunnen bouwen met behulp van een bestaande template en maken zij kennis met programmeren. Verder leren ze over het beheersysteem van de webshop, het Content Management Systeem. De Schoolwebwinkel maakt ook gebruik van (eigen) social media kanalen. De kinderen leren over het gebruik van social media en hoe zij social media op een positieve manier kunnen gebruiken als middel voor de webwinkel.

Creativiteit

Onder creativiteit wordt enerzijds verstaan de creativiteit in kunsten en bijvoorbeeld handvaardigheid. Anderzijds in ons denken. Creatief denken is het vermogen om bestaande denkpatronen te doorbreken, al dan niet door het toepassen van denktechnieken. De vaardigheid creativiteit zorgt ervoor dat er nieuwe, functionele en originele producten en concepten bedacht en verbeterd worden. Dit is een voorwaarde voor bijvoorbeeld innovatie. Het vergroten van creatieve denkvaardigheden, maakt dat het probleemoplossend vermogen ook toeneemt. Het is dus een essentiële vaardigheid om vanaf jongs af aan te ontwikkelen.

Creativiteit in De Schoolwebwinkel:
De Schoolwebwinkel geeft kinderen de ruimte om creativiteit te stimuleren, door het maken van eigen producten, handwerken, handvaardigheid en het verbeteren van de fijne motoriek. Anderzijds wordt creativiteit in De Schoolwebwinkel gestimuleerd door kinderen out of the box te leren denken. Hiermee wordt onderzoekend en ontwerpend leren gestimuleerd. Creativiteit zit in het bedenken én maken van nieuwe producten voor de webwinkel. Dit kunnen ook producten van buiten school zijn. Maar ook nieuwe manieren om reclame te maken, vernieuwende ideeën voor op de site of nieuwe samenwerkingsvormen te bedenken met andere scholen of bedrijven. Of het creëren van een combinatie van ideeën om geld voor school binnen te halen. Wellicht ook het ontplooien van innovaties in de e-commerce. Andere vaardigheden van creativiteit die zich uiten in De Schoolwebwinkel zijn het inspelen op situaties en het reageren op problemen en kansen.

Kritisch denken

Onder kritisch denken wordt verstaan het reflecteren op eigen handelen, het perspectief van anderen in kunnen nemen. (multi-perspectivisch denken) en het vermogen om informatie (bronnen) op waarde te schatten. Wat de waarde is van informatie, is afhankelijk van het doel dat je hebt met de vergaarde informatie. De vaardigheid kritisch denken is in toenemende mate van belang, met name als het gaat om het vermogen om informatie op waarde te schatten. Door de sterke toename van beschikbare informatie, vooral door de invloed van ICT, wordt het belang van informatie op waarde kunnen schatten steeds belangrijker. Voor de juiste interpretatie van deze informatie is het van belang dat leerlingen perspectief leren in te nemen.

Kritisch denken in De Schoolwebwinkel:
Het leren analyseren, vergelijken, concluderen, interpreteren en evalueren zijn vaardigheden die belangrijk zijn om een succesvolle webwinkel te kunnen runnen. Deze vaardigheden komen kinderen tegen door het beheren van de webshop. Wat gaat goed en wat gaat niet goed?

Het bewust worden van eigen handelen, zelfreflectie, een eigen visie hebben en een onderbouwde eigen mening kunnen formuleren, komt eveneens terug in het maken en beheren van de webshop. In de lessen komen regelmatig opdrachten aan bod, waarbij kinderen een eigen mening moeten vormen en later delen met anderen bijvoorbeeld door een discussie. In de praktijklessen worden de kinderen aangesproken op vragen als: Zijn de producten van goede kwaliteit? Loopt de communicatie goed? Worden de klanten goed behandeld? Werken we goed samen? Is de site op orde en klopt de inhoud?

Vanuit De Schoolwebwinkel leren de kinderen hoe je informatie op waarde kunt schatten, bijvoorbeeld door websites en webshop te vergelijken. Maar ook door te zien welke valkuilen er zijn met betrekking tot informatie op mobiel internet, bijvoorbeeld met spelletjes en abonnementen.

Communiceren

Communiceren is een boodschap ontvangen of overbrengen, naar één of meerdere personen. Deze boodschap kan zowel verbaal (schriftelijk of mondeling) als non-verbaal (lichaamstaal, zoals een duim opsteken of  intonatie) zijn. Er zijn steeds meer manieren om een boodschap over te brengen. Naast offline communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een brief schrijven of een gesprek voeren in het bijzijn van elkaar) is er steeds meer online communicatie (via internet). Wanneer we leerlingen leren hoe ze effectief en doelgericht gebruik kunt maken van verschillende communicatiemiddelen, zorgt dat ervoor dat zij het juiste middel bij het juiste doel gebruiken.

Communiceren in De Schoolwebwinkel:
Naast de offline communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld de poster en de folder voor de webshop) heeft De Schoolwebwinkel veel aandacht voor de online communicatie. Onder andere door de webshop, productinformatie, social media kanalen en Skype of chatten. De Schoolwebwinkel maakt in haar lesprogramma in theorie en praktijk gebruik van de nieuwe media door eigen social media kanalen die worden ingezet voor de eigen shop. Dit zijn momenteel Facebook, Instagram, Google+ en Youtube. De manier van communiceren wordt ook steeds non-verbaler. Emoties worden steeds minder zichtbaar en de context verdwijnt vaak. Hoe moeten kinderen hiermee omgaan? De Schoolwebwinkel speelt hierop in. De kinderen leren waar zij op moeten letten als zij communiceren via social media, mail of WhatsApp. Niet alleen voor het gebruik op school met betrekking tot De Schoolwebwinkel, maar ook voor het gebruik thuis waar kinderen doorgaan met communiceren op internet. De Schoolwebwinkel leert hen onder andere welke geschreven en ongeschreven regels er zijn op internet. Maar ook hoe zij een correcte en beleefde mail op kunnen stellen. Met name in de voorbereiding en in de webwinkelweek zelf, is er veel communicatie tussen de kinderen onderling en met klanten, leveranciers en andere mensen die betrokken zijn bij De Schoolwebwinkel. Ook de productenbibliotheek is voor leerlingen aanleiding om ervaringen te communiceren met andere leerlingen van andere scholen.

Sociale en culturele vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn nodig om in te schatten wat gewenst  gedrag is, zonder je anders voor te doen dan je bent. Dit zorgt voor een  gepaste omgang met anderen. Culturele vaardigheden als aanvulling op sociale vaardigheden worden gezien als ‘het inzicht hebben/verkrijgen in  andere culturen’. De sociale en culturele vaardigheden zijn voor een deel context-onafhankelijk. 

Door te zorgen dat kinderen juiste inzichten verkrijgen over  andermans gewoonten, normen en waarden (dit is een culturele vaardigheid), kan het zich gepast opstellen in een nieuwe omgeving  (andere context). Het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden is van belang, omdat hierdoor leerlingen om kunnen gaan met verschillen, nu in de school en later als ze in teamverband en/of internationaal werken. Met name door de verdere globalisering van de maatschappij hebben we steeds meer te maken met andere opvattingen en gewoonten. 

Sociale en (inter-)culturele vaardigheden in De Schoolwebwinkel:
De sociale en (inter-)culturele vaardigheden wordt door De Schoolwebwinkel ontwikkeld omdat de leerlingen in teamverband moeten werken aan de eigen webshop voor school. Ze ervaren dat goed samenwerken zorgt voor een goed resultaat. Dit komt ook terug bij klanten en leveranciers.

Bij De Schoolwebwinkel krijgen kinderen de ruimte om hun eigen talenten in te zetten. Hierdoor voelen ze zich prettig, hetgeen zichtbaar en voelbaar wordt in de klas. Talentontwikkeling bij De Schoolwebwinkel leert de kinderen complementair te zijn. Ze leren hoe ze zichzelf op een positieve manier neer kunnen zetten. Offline en online.

Ook het omgaan met anderen en respecteren van onderlinge verschillen komt aan bod. Met name door het goede doel. Het goede doel is gericht is op hulp voor een ander kind. Kinderen leren door de combinatie van de webshop en het goede doel sociaal delen, maar krijgen ook inzicht een andere sociale danwel culturele context.