Download PDF

Privacyverklaring De Schoolwebwinkel B.V.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van De Schoolwebwinkel, hierna te noemen SWW. De dienstverlening van SWW bestaat uit uiteenlopende educatieve producten met bijbehorende dienstverlening en digitale uitgaven en producten/diensten via daartoe op enig moment beschikbare kanalen (waaronder in het bijzonder websites en app’s).  Bij deze diensten en producten worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en een ieder duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. SWW is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De gegevensverwerking is door SWW aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, die wij verkrijgen van onze relaties.

Algemeen beleid

SWW acht een zorgvuldige omgang met de gegevens van relaties van groot belang. Onder relaties verstaan wij: educatieve instellingen, klanten van de webshops en bezoekers en gebruikers van onze digitale producten en diensten (zoals websites en app’s) en overige relaties, waarvan wij tot personen herleidbare informatie verzamelen. Eventueel verkregen persoonlijke gegevens van relaties worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons conformeren aan de voorwaarden die de wet en regelgeving stelt.

De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Met digitale leermiddelen kunnen leerlingen zich via de computer of tablet bepaalde lesstof eigen maken. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van SWW dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van hun leerlingen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

SWW hanteert het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. SWW is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal SWW altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. 

Vastleggen en verwerken van gegevens

In het kader van onze dienstverlening aan relaties worden persoonsgegevens vastgelegd. Teneinde de dienstverlening uit te kunnen voeren wordt u verzocht gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en eventueel uw registratie te kunnen beheren. In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons)gegevens kunnen wij - ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan - uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewaarborgd worden. Wij maken van uw (persoons)gegevens primair gebruik ten behoeve van c.q. in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst c.q. van u verkregen opdracht. Daarnaast worden uw gegevens door ons verwerkt om u te informeren over de ervaringen van andere onderwijsinstellingen en gebruikers van de SWW, en eventuele aanbiedingen van producten en/of diensten van ons die aansluiten op uw gebruik van de SWW. Indien u geen prijs stelt op extra informatie - naast de communicatie die nodig is voor uitvoering van een overeenkomst c.q. registratie - kunt u zich daarvoor afmelden (zie hieronder: “beperking c.q. blokkering van communicatie”). 

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van SWW wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. SWW hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Download de Verwerkersovereenkomst

Privacybijsluiter

In onze Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt. 

Download de Privacy bijsluiter  (bijlage 1)

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Beveiliging gegevens

SWW maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde (persoons)gegevens bij ons van relaties. Dit eisen wij ook van partijen die in opdracht van SWW persoonsgegevens verwerken.

Download de Beveiligingsbijlage  (bijlage 2)

Wanneer u gebruik maakt van internet en toepassingen als e-mail en internetbankieren is het van belang dat uw computer goed beveiligd is. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat virussen bestanden op uw computer beschadigen of verwijderen, dat u computer gebruikt wordt door een kwaadwillende om bijvoorbeeld  spam mee te versturen of dat gegevens op uw computer gestolen en misbruikt kunnen worden. U kunt uw toegang tot uw computer beveiligen door:                  

 • Zet de automatische beveiligingsupdates van uw  besturingssysteem (Windows, Mac, Linux etc) aan.                    
 • Installeer een antivirusprogramma en houd dit up-to-date.                    
 • Installeer een firewall en houd deze up-to-date.                    
 • Wilt u een (pop-up) venster sluiten? Klik dan nooit op “Ik ga akkoord” of “OK”, maar op de “x” in een van de hoeken van het venster.                    
 • Download geen programma’s van internet afkomstig van een onbekende bron of bron die u niet vertrouwt. Let ook extra goed op bij het downloaden van gratis programma’s.                    
 • Wees voorzichtig met het openen van bijlagen in e-mails. Kijk kritisch wie  de afzender is, wat het onderwerp van het e-mailbericht is en wat voor bestanden zijn bijgevoegd aan het e-bericht.                    
 • Gebruik niet overal dezelfde wachtwoorden en vermijd voor de hand liggende wachtwoorden, zoals geboortedatum. Kies juist sterke wachtwoorden. Voor tips om een sterk wachtwoord te bedenken: www.wisseljewachtwoord.nl

Beperking c.q. blokkering van communicatie

Indien u geen prijs stelt op extra communicatie c.q. informatie - naast de communicatie die nodig is voor de uitvoering van reguliere informatie c.q. de uitvoering van een overeenkomst - kunt u een schriftelijke danwel digitale brief onder vermelding van "blokkering" sturen naar SWW: De Schoolwebwinkel B.V., Huiskesdijk 2, 7274 DW Geesteren gld – info@schoolwebwinkel.nl.

Cookies; cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen en verzoeken om dienstverlening op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen als de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegeven als verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Voor de recente ontwikkelingen met betrekking tot cookiewetgeving en ons cookiebeleid, verwijzen wij naar de informatie op onze digitale formats (waaronder websites en app’s). De website maakt in kleine mate gebruik van cookies Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van onze websites. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

E-mailcommunicatie; afmeldoptie

Wij versturen regelmatig e-mails en/of e-mailnieuwsbrieven gericht op onze relaties, waarvoor geïnteresseerde relaties zich kunnen aanmelden via  onze  websites c.q. andere digitale producten en tevens af kunnen melden via een link onderaan de e-mailnieuwsbrief c.q. digitale communicatie. De e-mailnieuwsbrief c.q. e-mailcommunicatie ontvangt u alleen wanneer u daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven. De aldus verkregen e-mailadressen worden opgenomen in onze database en enkel gebruikt op de wijze en in de mate waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven aan ons. Uitgezonderd van door u verzochte blokkering op het gebruik van uw e-mailadres is het gebruik door ons ten behoeve van zogenaamde transactionele of service e-mailberichten ter uitvoering van met u gesloten overeenkomsten c.q. van u verkregen opdrachten.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet bepaalde informatie worden ingevuld zodat wij hierop adequaat kunnen reageren. De ingevulde gegevens bewaren wij tot de vragen of verzoeken zijn afgehandeld.

Links naar andere websites

Op onze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites Door betreffende links te activeren betreedt u de website van een derde partij (die geen onderdeel uitmaakt van SWW). Op het gebruik van dergelijke websites van derden is dit privacyverklaring niet van toepassing. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Check daarom regelmatig het privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid. Indien sprake is van een wijziging, zullen wij dat zo goed mogelijk kenbaar maken via onze communicatie met u.

Versie

Laatst aangepast in januari 2021.

Vragen

Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website, gaat u akkoord met het gebruiken van uw gegevens door ons. De gegevens zijn te allen tijde op te vragen, te wijzigen of te (laten) verwijderen. U kunt dit doen door het aan ons te melden via mail: info@schoolwebwinkel.nl. Voor verdere vragen over de inhoud van dit privacyverklaring kunt u contact opnemen met SWW. Zie de contactgegevens hieronder.

Contactgegevens

De Schoolwebwinkel BV
Huiskesdijk 2
7274 DW Geesteren
info@schoolwebwinkel.nl
Tel: 06-12870850
KVK: 62820028