Download PDF

Disclaimer De Schoolwebwinkel B.V.

Dit is de disclaimer van De Schoolwebwinkel B.V. hierna te noemen SWW.

Deze disclaimer heeft betrekking op de inhoud, content en informatie, zowel in beeld als in tekst inclusief video’s en geluidsopnames, van alle producten van SWW, waaronder de educatieve producten, de verschillende website(s) alsmede overige digitale producten en diensten, die op andere wijze c.q. via andere kanalen (bijvoorbeeld via App(s), worden geproduceerd, uitgegeven c.q. gedistribueerd;

Disclaimer

De disclaimer heeft specifiek betrekking op de hierboven omschreven producten via de verschillende kanalen, die daarvoor worden gehanteerd op enig moment.  

  1. SWW besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar producten (waaronder website(s) etc.).
  2. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SWW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet c.q. digitale kanalen, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons via de genoemde producten of anderszins langs elektronische weg.
  3. Tevens aanvaardt SWW geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens SWW via deze producten.
  4. SWW aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van website(s) c.q. digitale producten van derden, waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
  5. Indien informatie, die op de digitale producten is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de digitale versie bepalend zijn.
  6. De door ons verstuurde digitale berichten (e-mail, e-news, etc.) zijn met zorg en aandacht op- en samengesteld voor en gedistribueerd aan vooraf bepaalde geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de (juiste) geadresseerde bent, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de door ons verstuurde digitale berichten kunnen geen rechten worden ontleend. We geven geen garantie dat digitale berichten tijdig en juist worden ontvangen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het onjuist, niet of te laat ontvangen daarvan. 
  7. De eigendomsrechten c.q. exclusieve gebruikrechten op de inhoud en lay-out, zowel tekstueel als ter zake visuele uitingen en vormgeving van genoemde productenberusten uitsluitend bij SWW. Geheel of gedeeltelijke overname c.q. verveelvoudiging c.q. nieuwe openbaarmaking daarvan is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk anders gemaakte schriftelijke afspraken metSWW (zie ook copyrightverklaring).
  8. De informatie op de site behorende bij onderwijsmethodes van De Schoolwebwinkel BV mag worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. Voor het gebruik van sommige delen van de site geldt dat het noodzakelijk is met De Schoolwebwinkel BV een aparte licentie af te sluiten. Dit wordt ter plekke uitdrukkelijk vermeld. Deze onderdelen zijn alleen toegankelijk met behulp van een toegangscode. De voorwaarden van die licentie gelden dan voor de van toepassing zijnde delen.
  9. Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, gaat er door het gebruik of het plaatsen akkoord  met de bovengenoemde bepalingen.
  10. Deze voorwaarden kunnen door SWW worden gewijzigd. Ingeval sprake is van een wijziging, zal SWW via de haar ter beschikking staande kanalen zulks kenbaar maken.

Versie

Laatst aangepast op 9 april 2024.

Vragen/opmerkingen?

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met SWW: De Schoolwebwinkel B.V., Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK 's-Hertogenbosch – info@schoolwebwinkel.nl