Download PDF

Licentievoorwaarden De Schoolwebwinkel B.V.

1. Definities

In deze licentie voorwaarden wordt - zonder hoofdletter - verstaan onder:

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die via een door De Schoolwebwinkel BV georganiseerd verkoopsysteem of de klantenservice van De Schoolwebwinkel BV (i) een aanvraag indient of ontvangt voor iedere aanbieding, offerte, order of orderbevestiging van De Schoolwebwinkel BV of op andere wijze daadwerkelijk of mogelijk een overeenkomst sluit met De Schoolwebwinkel BV betreffende de producten (ii) gebruik maakt van de producten van De Schoolwebwinkel BV, ongeacht of deze ook daadwerkelijk een klant is van De Schoolwebwinkel BV en/of (iii) een licentie verkrijgt van De Schoolwebwinkel BV op (een) lesmethode(n) en/of losse lesmodule(s).

De Schoolwebwinkel BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitgever van de lesmethode De Schoolwebwinkel, modules Mediawijsheid, Omgaan met Geld en Programmeren. In samenwerking met de Educatieve Uitgeversgroep B.V. uitgever van de lesmethode “Webshop met De Schoolwebwinkel” en “Praktijk & software De Schoolwebwinkel”.

Vestigingsadres: Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK 's-Hertogenbosch, Kvk-nummer: 62820028, BTW-nummer: IBAN: NL86RABO0300784449.

Klantenservice: de klantenservice van De Schoolwebwinkel BV, Telefoonnummer: 06-83990800 (maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00) Emailadres: info@schoolwebwinkel.nl Postadres: Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK 's-Hertogenbosch.

Licentie: een overeenkomst tussen De Schoolwebwinkel BV en afnemer waarbij De Schoolwebwinkel BV een afnemer een licentie verleent met betrekking tot een lesmethode dan wel een losse lesmodule.

Lesmethode: een compleet leerconcept voor een vakgebied, digitaal aangeboden via de methodesites van De Schoolwebwinkel BV, met de mogelijkheid om gedrukte of geprinte exemplaren van printbestanden te ontvangen.

Lesmodule: een los onderdeel, zijnde een combinatie van lessen op een bepaald onderwerp van het leerconcept voor een vakgebied, digitaal aangeboden via de methodesites van De Schoolwebwinkel BV, met de mogelijkheid om gedrukte of geprinte exemplaren van printbestanden te ontvangen.

Website De Schoolwebwinkel: de website van De Schoolwebwinkel, www.schoolwebwinkel.nl, en alle onderliggende en gelinkte websites van De Schoolwebwinkel, via welke afnemers een overeenkomst kunnen aangaan met De Schoolwebwinkel BV.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen afnemer en De Schoolwebwinkel BV waarbij in het kader van een door de onderneming De Schoolwebwinkel BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of verlening van licenties op de lesmethoden danwel de lesmodule tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen: aanduiding van contractspartijen De Schoolwebwinkel BV en afnemer gezamenlijk.

Producten: het gebruik van diensten (zoals trainingen) door de afnemer en/of de verkoop of levering van producten door De Schoolwebwinkel BV aan afnemer. Onder ‘producten’ wordt verstaan alle uitgaven die onderdeel van de lesmethoden en de lesmodules vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: werkbladen of werkboeken, tekstboeken, bronnenboeken, naslagwerken, dvd’s, apps, naslagwerken, of fysieke materialen voor proeven of andere fysieke hulpmiddelen die ter ondersteuning van de lesmethode beschikbaar zijn. Onder ‘producten’ valt ook alle informatie zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, software, muziek, audiobestanden of ander geluid, foto's, video's of andere beelden die kunnen worden beschouwd als onderdeel van de producten.

Systeemeisen: de minimale eisen van de hardware, software en telecommunicatie internetverbindingen waaraan afnemer dient te voldoen opdat hij deugdelijk gebruik kan maken van de producten en/of lesmethoden. Integraal onderdeel van de systeemeisen zijn alle nodige maatregelen die afnemer dient te treffen teneinde hardware, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

2. Toepasselijkheid licentie voorwaarden

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze licentie voorwaarden, met uitsluiting van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de afnemer, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten – al dan niet op afstand – met afnemer met betrekking tot de producten en/of licenties op de lesmethoden / lesmodules.
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze licentie voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat een bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de afnemer de licentie voorwaarden via de site van De Schoolwebwinkel BV bekijken of kosteloos opvragen via de klantenservice.
2.3 Elk gebruik van de producten en/of lesmethoden/lesmodules vereist de voorafgaande aanvaarding van de licentie voorwaarden door de gebruiker en het gebruik van producten en/of lesmethoden zonder aanvaarding is niet toegestaan.
2.4 Aanvaarding van de licentie voorwaarden wordt gedaan (i) door op akkoord of accepteren te klikken, of in onderlinge schriftelijke communicatie akkoord te geven op de in de communicatie genoemde licentie voorwaarden voor producten en/of de licentie op lesmethoden, (ii) door de schriftelijke aanvaarding of (iii) door feitelijk gebruik van producten en/of lesmethoden/lesmodules.
2.5 Van het in deze licentie voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze licentie voorwaarden wel onverkort van kracht.
2.6 De Schoolwebwinkel BV behoudt zich het recht voor om deze licentie voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een wijziging in de licentie voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de licentie voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van doorlopende licenties, geldt tot de vervaldatum van de licentie de toepasselijke bepaling die voor de afnemer het meest gunstig is. Als de licentie een nieuwe verlengingstermijn ingaat en de afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de licentie op te zeggen, zijn de nieuwe voorwaarden van kracht.
2.7 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze licentie voorwaarden en het bepaalde in een overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
2.8 De afnemer kan zich niet beroepen op het feit dat deze licentie voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien De Schoolwebwinkel BV dezelfde licentie voorwaarden eerder aan afnemer ter hand heeft gesteld en/of hiernaar heeft verwezen.
2.9 Alle offertes, aanbiedingen e.d. van De Schoolwebwinkel BV zijn vrijblijvend voor De Schoolwebwinkel BV en kunnen te allen tijde worden herroepen door De Schoolwebwinkel BV, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3. Plaatsen bestelling

Afnemers kunnen bestellingen plaatsen via alle door De Schoolwebwinkel BV georganiseerde verkoopkanalen. Dit betekent dat afnemers (i) direct bij De Schoolwebwinkel BV bestellen of (ii) via een tussenhandelaar of schoolleverancier. Enig voorbehoud is dat de besteller 18 jaar of ouder dient te zijn. Bestellers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van hun ouder of voogd te hebben.

4. Uitsluiting garanties

4.1. De Schoolwebwinkel BV spant zich ervoor in dat de producten en/of lesmethoden/lesmodules voldoen aan de overeenkomst, maar De Schoolwebwinkel BV geeft geen garantie dat (i) gebruik door de afnemer van de producten en/of lesmethoden zal voldoen aan gebruikerseisen en systeemeisen, en/of vrij is van gebreken, (ii) de informatie die afnemer heeft gekregen als gevolg van het gebruik van de producten en/of lesmethoden nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en (iii) gebreken in de werking of functionaliteit van lesmethoden te allen tijde zal worden gecorrigeerd.
4.2 De Schoolwebwinkel BV streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. De Schoolwebwinkel BV garandeert niet dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.
4.3. Elk materiaal gedownload of op andere wijze verkregen door het gebruik van de producten en/of lesmethoden, gebeurt op risico van de afnemer en de afnemer is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn computersystemen of andere apparatuur of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.
4.4. Tenzij anders overeengekomen, houdt de informatie die afnemer verkregen heeft van De Schoolwebwinkel BV in het kader van de producten en/of lesmethoden/lesmodules, geen garantie in.
4.5. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, worden alle garanties met betrekking tot de producten en/of lesmethoden, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies, volledigheid, afgewezen.
4.6 Is de afnemer van mening dat De Schoolwebwinkel BV in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure zoals hieronder beschreven.

5. Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij expliciet anders is vermeld. Voor producten geldt dat verzendkosten inclusief zijn, tenzij expliciet anders is vermeld in het aanbod. Voor losse producten geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.
5.2 Voor aflevering van producten en licenties op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere administratie- of verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de afnemer.
5.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden producten en/of verlening van licenties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van licenties die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt De Schoolwebwinkel BV zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren. Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal 2 maanden van te voren gecommuniceerd via de website. Afnemers van een licentie die na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun licentie beroepen op de licentieprijs zoals die gold bij afsluiting van de licentie. Als de licentie na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de licentie op te zeggen, is de nieuwe licentieprijs van kracht.
5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Afhankelijk hiervan geschiedt betaling aan De Schoolwebwinkel BV of aan de tussenhandelaar of schoolleverancier. Verder kunnen aan een bestelling nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Schoolwebwinkel BV.
5.5 Betaling van een licentie geschiedt voorafgaand aan elke licentieperiode op een manier die de afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (factuur). Voor de vervolgtermijnen van de licentie ontvangt de afnemer op dezelfde wijze een factuur.
5.6 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.
5.7 Indien de betaling van een licentie ook na aanmaning niet ontvangen is, is De Schoolwebwinkel BV gerechtigd de licentie eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is De Schoolwebwinkel BV dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

6. Gebruik van producten en lesmethoden

6.1. De afnemer stemt ermee in dat hij alle producten en/of lesmethoden alleen voor doeleinden gebruikt die zijn toegestaan (i) op grond van deze licentie voorwaarden (ii) een overeenkomst of (iii) de toepasselijke wet- of regelgeving.
6.2. De afnemer garandeert dat alle informatie die hij aan De Schoolwebwinkel BV heeft doen toekomen in het kader van de registratie van een account, te allen tijde volledig, correct en up-to-date is.
6.3. Anders dan door middel van de interface van De Schoolwebwinkel BV, zal de afnemer geen toegang verkrijgen - of een poging hiertoe doen - tot de producten en/of lesmethoden.
6.4. De afnemer zal geen activiteiten ondernemen die een belemmerende of verstorende werking hebben op (i) de producten en/of lesmethoden of (ii) de servers en netwerken die zijn verbonden aan de producten en/of lesmethoden.
6.5. De afnemer is verantwoordelijk voor (i) handhaving van vertrouwelijkheid van de toegangscodes die horen bij het account die wordt gebruikt om de producten en/of lesmethoden in te zien en (ii) alle activiteiten die plaatsvinden onder de account(s).
6.6. Afnemer stelt De Schoolwebwinkel BV onmiddellijk schriftelijk in kennis als afnemer zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van een van de wachtwoorden of account(s).
6.7 Afnemer staat ervoor in dat hij voor ieder gebruik van de producten en/of lesmethoden voldoet aan de systeemeisen en zorgt voor (technische) maatregelen, die verreist zijn om de beveiliging van de producten van De Schoolwebwinkel BV te garanderen en onbevoegde, toevallige, ongeautoriseerde en/of onrechtmatige toegang tot het platform te voorkomen.
6.8. Elk gebruik van (een deel van) de producten en/of lesmethoden is voor eigen risico van de afnemer. De producten en/of lesmethoden worden geleverd "as is" en "zoals beschikbaar".
6.9. Indien de afnemer actief is als school en legt deze zich met name toe op de exploitatie van het gebruikmaken van de lesstof en de bijbehorende webwinkel, met een potentieel bereik van leerlingen van de eigen school.
6.10. De afnemer als bedoeld in artikel 6.9 is zelf volledig verantwoordelijk voor de uitgevoerde exploitatie met betrekking tot de uitvoering van De Schoolwebwinkel (methode/ lesmodule).
6.10. De afnemer als bedoeld in artikel 6.9 maakt gebruik van De Schoolwebwinkel (methode/ lesmodule) als omschreven in bijlage 1, welke integraal onderdeel uitmaakt van deze licentievoorwaarden.

Download bijlage 1 van deze licentievoorwaarden

7. Licenties op lesmethoden

7.1 Nieuwe licenties kunnen op ieder moment ingaan.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de licentieovereenkomst, verleent De Schoolwebwinkel BV aan de afnemer een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare, en in tijdsduur beperkte licentie (= gebruiksrecht) voor het gebruik van een fysieke of digitale uitgave van een (of meer) lesmethoden/lesmodules.
7.3 In geval van een digitale uitgave gaat het om een licentie op digitale inhoud en functionaliteiten voor een specifieke gebruiker(s)groep gedurende een afgebakende periode. In geval van een fysieke uitgave gaat het om een licentie op een fysiek ‘exemplaar’ van een lesmethode/lesmodule.
7.4 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe afnemer het afgelopen half jaar geen licentie heeft gehad op het product in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting.
7.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de afnemer niet bevoegd om gebruiksrechten c.q. sublicenties aan derden te verlenen.

8. Duur van de licentie

8.1 Een licentie wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode en wordt daarna – behoudens beëindiging (zie artikel 9) – jaarlijks automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in het schriftelijke aanbod.
8.2 De verlengingstermijn bedraagt bij elk opvolgend jaar van een licentie steeds maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van de licentie wordt verstrekt in het aanbod en bij bestelling en kan ook altijd worden opgevraagd via de klantenservice.

9. Beëindiging van een licentie

9.1. Een licentie kan gedurende het eerste jaar niet tussentijds worden opgezegd door de afnemer. Na afloop van het eerste licentiejaar, kan de afnemer jaarlijks opzeggen. De opzegging moet minimaal een maand voor het verstrijken van de contractstermijn plaatsvinden. De opzegging kan plaatsvinden door een bericht te sturen aan de klantenservice. Dit kan per post of per e-mail. Een licentie wordt dan beëindigd aan het einde van de licentieperiode.
9.2 De Schoolwebwinkel BV behoudt zich het recht voor om een licentie op te zeggen met een opzegtermijn van 90 dagen voor het einde van de licentieperiode. Zij heeft in dit geval de plicht om afnemers van een licentie hier tijdig schriftelijk over te informeren. De Schoolwebwinkel BV is na opzegging niet verplicht nog verdere leveringen uit te voeren. Afnemers met een licentie hebben recht op restitutie van het gedeelte van het vooruitbetaalde licentiegeld waar geen levering tegenover heeft gestaan.
9.3. De licentieovereenkomst eindigt voor het overige indien beide partijen schriftelijk instemmen met de beëindiging van de licentieovereenkomst.
9.4. Indien de licentieovereenkomst om welke reden dan ook eindigt, verplicht de afnemer zich het gebruik te staken en gestaakt te houden. 9.5. Ingeval van faillissement van de afnemer heeft De Schoolwebwinkel BV het recht de verstrekte licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10. Levering en bezorging

10.1 De in het kader van de overeenkomst(en) geleverde producten (roerende zaken) blijven eigendom van De Schoolwebwinkel BV totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met De Schoolwebwinkel BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Hieronder valt volledige betaling door de afnemer aan De Schoolwebwinkel BV.
10.2 De Schoolwebwinkel BV neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling en de levering en bezorging van producten en verlening van licenties. Indien een product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt de afnemer contact op met de klantenservice.
10.3 In geval van een wijziging van het bezorgadres (e-mailadres) van een licentie, informeert afnemer de klantenservice 3 weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via een e-mail of brief. Indien de klantenservice de adreswijziging later ontvangt, kan De Schoolwebwinkel BV niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de licentie.
10.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Schoolwebwinkel BV zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten blijft het herroepingsrecht (zie artikel 11) van kracht. De kosten van de retourzending zijn bij een vervangend product voor De Schoolwebwinkel BV. Als De Schoolwebwinkel BV geen vervangend product kan leveren, krijgt de afnemer daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De afnemer krijgt in dit geval het betaalde bedrag teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
10.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop de producten (roerende zaken) in de macht van de afnemer worden gebracht.

11. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de specificaties uit het aanbod. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, neemt de afnemer binnen de termijn van 14 dagen contact op met de klantenservice. De afnemer krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de afnemer in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de afnemer het product in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De afnemer heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend product nadat de oorspronkelijke bestelling door De Schoolwebwinkel BV zo is terugontvangen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De Schoolwebwinkel BV is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan of voortvloeien uit de producten en/of lesmethoden & lesmodules, ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet, en waar in de wereld deze rechten ook bestaan ("intellectuele eigendomsrechten"). Een overeenkomst, welke dan ook, tussen De Schoolwebwinkel BV en afnemer houdt in geen geval overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
12.2 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze licentie voorwaarden of anderszins schriftelijk overeengekomen met De Schoolwebwinkel BV, is de afnemer niet gerechtigd enig onderdeel van de producten en/of lesmethoden alsmede de intellectuele eigendomsrechten hierop te (her)gebruiken c.q. te exploiteren.
12.3 Afnemer is het niet toegestaan om (verwijzingen naar) intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht-of merkaanduidingen) die zijn vervat in de producten en/of lesmethoden te verwijderen, onleesbaar te maken of te veranderen.
12.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schoolwebwinkel BV, zal afnemer de naam en/of logo van De Schoolwebwinkel BV en/of de namen van de werknemers van De Schoolwebwinkel BV niet gebruiken in publicaties en/of advertenties of anderszins.

13. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

13.1 De School is de 'Verantwoordelijke' (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het leermiddel en schakelt De Schoolwebwinkel BV in als 'Verwerker' (in de zin van de Wbp) op grond van de verwerkersovereenkomst.
13.2 Als Verwerkersovereenkomst tussen De Schoolwebwinkel BV en de School geldt de Model Verwerkers-overeenkomst van het landelijke Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen.

Download de Verwerkersovereenkomst en bijlagen waaronder de Privacy Bijsluiter

13.3 De Verwerkersovereenkomst en de bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
13.4 De Schoolwebwinkel BV onderschrijft het Privacyreglement voor het onderwijs.

14. Klachtenregeling en geschillen

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per e-mail of brief worden ingediend bij de klantenservice van De Schoolwebwinkel BV, zo snel mogelijk nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
14.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij De Schoolwebwinkel BV worden voor zover mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat De Schoolwebwinkel BV dit binnen 14 dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.3 De Schoolwebwinkel BV wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van afnemers. Indien de afnemer van mening is dat De Schoolwebwinkel BV deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie het op prijs wanneer de afnemer schriftelijk contact met haar opneemt. De contactgegevens van de directie zijn vindbaar via de website van De Schoolwebwinkel BV.
14.4 Tenzij hiervan is afgeweken in deze licentie voorwaarden, vinden opschorting en ontbinding van een overeenkomst tussen De Schoolwebwinkel BV en afnemer plaats overeenkomstig de wet. De Schoolwebwinkel BV heeft in ieder geval het recht een overeenkomst met de afnemer onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe.

15. Aansprakelijkheid

15.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt jegens de andere partij, is aansprakelijk voor de vergoeding van de door die partij geleden en/of te lijden schade.
15.2 Partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 ter zake van een toerekenbare tekortkoming indien de benadeelde partij de tekortschietende partij door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.
15.3 De Schoolwebwinkel BV is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik door afnemers van enig door De Schoolwebwinkel BV geleverd product en/of als gevolg van het gebruik van een lesmethode/lesmodule uit hoofde van de licentie, tenzij De Schoolwebwinkel BV aansprakelijk is op grond van de wet. Dit betekent evenzeer dat De Schoolwebwinkel BV niet aansprakelijk is voor enige schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de systeemeisen.
15.4 De Schoolwebwinkel BV is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan winstderving of gemiste besparingen.
15.5 De Schoolwebwinkel BV is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Schoolwebwinkel BV gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van De Schoolwebwinkel BV, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van De Schoolwebwinkel BV, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
15.6 Indien wettelijk toegestaan, is De Schoolwebwinkel BV niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van producten en/of lesmethoden is ontstaan en die niet binnen bekwame tijd na openbaring schriftelijk aan De Schoolwebwinkel BV is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal De Schoolwebwinkel BV de afnemer op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is afnemer niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat De Schoolwebwinkel BV aan afnemer verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen De Schoolwebwinkel BV en afnemer. De productvoorwaarden, waaronder ook valt licentieprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
15.7 Indien De Schoolwebwinkel BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Schoolwebwinkel BV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order met betrekking tot de betreffende product(en) en/of (licentie op de) lesmethoden, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van De Schoolwebwinkel BV is te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat haar verzekeraar uitkeert in voorkomend geval.

16. Vrijwaring

16.1 De afnemer vrijwaart De Schoolwebwinkel BV voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade of verliezen die voortvloeien uit een overeenkomst c.q. ieder gebruik van (een deel van) de producten en/of lesmethoden, waar en voor zover dergelijke schade of verliezen worden veroorzaakt door nalatigheid van de afnemer, met inbegrip van (een van) haar agenten, werknemers, deelnemingen of andere partijen die de toegang tot of anderszins profiteren van het gebruik van de producten en/of lesmethoden door of via de afnemer verkrijgen, bijvoorbeeld als gevolg van het niet voldoen aan de systeemeisen.
16.2 Indien De Schoolwebwinkel BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden De Schoolwebwinkel BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Schoolwebwinkel BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Schoolwebwinkel BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

17. Geheimhouding

Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

18. Overige bepalingen

18.1 Op deze licentie voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
18.2 Het is de afnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schoolwebwinkel BV. Aan het geven van schriftelijke toestemming kan De Schoolwebwinkel BV voorwaarden verbinden.
18.3 Onder meer de artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, vrijwaring, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen De Schoolwebwinkel BV en afnemer.
18.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
18.5 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
18.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze licentie voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze licentie voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
18.7 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval geschillen zullen partijen in eerste instantie trachten op minnelijke wijze tot een oplossing te komen - al dan niet door middel van inschakeling van een mediator, onverminderd het recht van iedere partij om te allen tijde het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, zijnde de rechter die bevoegd is in de plaats van statutaire vestiging van de gedaagde partij.
18.8 Deze licentie voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2021. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde algemene voorwaarden.

Versie april 2024